06 Ekim 2017 Cuma 14:39
21 Okunma
ZEYTİNLER YAĞA DÖNÜŞÜYOR
Kum­lu­ca'da geçen yıl­lar­da kasım ayın­da baş­la­yan zey­tin ha­sa­dı bu yıl ekim ayı­nın ilk haf­ta­sı ya­pıl­dı. Alçak ra­kım­lı böl­ge­ler­de yaz mev­si­min­de su ve­ri­len zey­tin­le­rin yağ yapma za­ma­nı­nın gel­di­ği, kır­sal alan­da­ki zey­tin­le­rin ise kasım ayı­nın ilk gün­le­rin­de hasat edi­le­ce­ği be­lir­til­di.

Kum­lu­ca il­çe­sin­de ha­sa­dı ya­pı­lan se­zo­nun ilk zey­tin­le­ri, Zi­ra­at Odası Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ku­ru­lan zey­tin­ya­ğı sıkma üni­te­sin­de yağa dö­nüş­tü­rül­me­ye baş­lan­dı.

Kum­lu­ca ve yö­re­sin­de, üre­ti­mi ya­pı­lan zey­tin­ler­den yağ sıkma iş­le­mi­ne baş­la­nıl­dı. Geçen yıl­lar­da ka­sım­da ger­çek­leş­ti­ri­len zey­tin ha­sa­dı­na, bu yıl ha­va­la­rın sıcak geç­me­si ne­de­niy­le erken baş­lan­dı.

Kum­lu­ca Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Sü­ley­man Kay­han, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Kum­lu­ca ve yö­re­sin­de yak­la­şık 10 bin çift­çi­nin zey­tin üre­ti­mi yap­tı­ğı­nı ve böl­ge­de 500 bin ci­va­rın­da zey­tin ağacı bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di.

Geçen yıl Zi­ra­at Odası'na ait zey­tin­ya­ğı sıkma üni­te­sin­de yak­la­şık bin 300 ton zey­tin sı­kı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ve bu zey­tin­ler­den 200 ton ci­va­rın­da zey­tin­ya­ğı elde edil­di­ği­ni ifade eden Kay­han, "9 yıl­dan beri Zi­ra­at Odası ola­rak 400 bin zey­tin fi­da­nı da­ğıt­tık. Daha ön­ce­ki yıl­lar­dan olan­lar­la bir­lik­te il­çe­miz­de yak­la­şık 500 bin adet zey­tin ağacı bu­lun­du­ğu­nu tah­min edi­yo­ruz." dedi.

Bu yıl zey­tin re­kol­te­si­nin geçen yıla göre daha iyi ol­du­ğu­nu kay­de­den Kay­han, bu yıl yak­la­şık 2 bin 200 ton zey­tin ve buna bağlı ola­rak 400 ton ci­va­rın­da zey­tin­ya­ğı elde et­me­yi ümit et­tik­le­ri­ni bil­dir­di.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol