13 Ekim 2017 Cuma 11:29
80 Okunma
SINAV KOLEJİ MASA TENİSİ TURNUVASINA HAZIR
Kum­lu­ca Sınav Ko­le­ji 3. Masa Te­ni­si tur­nu­va­sı­na baş­vu­ru­lar baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da yoğun ilgi gören masa tur­nu­va­sı­na bu yıl daha fazla ka­tı­lım bek­le­ni­yor.

Kum­lu­ca Genç­lik Hiz­met­le­ri İlçe Spor Mü­dü­rü Erol Koca, Sınav Ko­le­ji yö­ne­ti­mi­ni zi­ya­ret etti. Koca, tur­nu­va­nın her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda ba­şa­rı­lı ge­çe­ce­ği­ni inan­dı­ğı­nı ifade ede­rek, ilçe spo­ru­na katkı sağ­la­ya­cak her­ke­sin ya­nın­da ola­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Ka­tı­lı­mın üc­ret­siz ol­du­ğu­nu ifade eden Sınav Ko­le­ji Ku­ru­cu­su Osman Aydın ise; "Bu sene üçün­cü­sü­nü dü­zen­le­ye­ce­ği­miz tur­nu­va­ya bu yıl ka­tı­lı­mın yük­sek ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Masa tur­nu­va­sın­da bi­rin­ci­ye 1500 TL, ikin­ci­ye 1000 TL ve üçün­cü­ye 500 TL para ödülü ve­ri­lecek. Ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği­miz bu tur­nu­va­yı bü­yü­te­rek böl­ge­sel ol­mak­tan çı­kar­tıp ulu­sal hale ge­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz” dedi.

3. Ge­le­nek­sel masa te­ni­si tur­nu­va­sı­na 20 yaş üstü bay spor­cu­lar baş­vu­ra­bi­lecek. Mü­sa­ba­ka­la­rın ferdi ve eleme usulü ile ya­pı­la­ca­ğı ve ka­tı­lım­cı­la­rın te­le­fon ile kayıt yap­tı­ra­bi­le­ce­ği öğ­re­nil­di. 28 Ekim’de baş­la­ya­cak tur­nu­va­ya 0543 951 93 83 – 0537 852 5029 nolu te­le­fon­lar­dan bilgi alı­na­bi­lecek.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol