13 Ekim 2017 Cuma 11:26
128 Okunma
MÜFTÜLERE VERİLEN RESMİ NİKAHKIYMA YETKİSİNE CHP'DEN TEPKİ!

İlter yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer verdi:
Bu ta­sa­rı şuan iti­ba­riy­le alt ko­mis­yon­lar­dan geç­miş bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti bir hukuk dev­le­ti­dir. Hukuk dev­le­ti olma özel­li­ği­nin de­ğiş­ti­ril­me­si tek­lif dahi edi­le­me­yecek mut­lak bir hü­küm­dür. Ana­ya­sa­mı­zın 174. mad­de­si ge­re­ği dev­le­tin asli gö­re­vi ya­sa­la­rı uy­gu­la­mak ve top­lu­mun çağ­daş uy­gar­lık se­vi­ye­si­ne çı­ka­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı­dır. Ay­rı­ca ana­ya­sa­mı­zın 10. mad­de­sin­de kanun önün­de eşit­lik dü­zen­le­me­si içe­rir. Bu dü­zen­le­me­ye göre; her­kes din, dil, ırk, mez­hep, renk, cin­si­yet, si­ya­si dü­şün­ce, fel­se­fi inanç ay­rı­mı gö­zet­mek­si­zin kanun önün­de eşit­tir.

Müf­tü­le­re ta­nı­nan nikah kıyma yet­ki­si ile; hukuk dev­le­ti olma il­ke­si, in­kı­lap ya­sa­la­rı­nın de­ğiş­ti­ril­me­me­si ve la­ik­li­ği ko­ru­ma il­ke­si ale­nen ihlal edil­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ta­sa­rı­nın ka­bu­lüy­le bir­lik­te ana­ya­sa suçu iş­len­miş ola­cak­tır.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş har­cın­da hukuk var­dır ve ka­dın­la­rın öz­gür­lü­ğü, eşit­li­ği, birey ol­ma­la­rı Cum­hu­ri­yet­le te­mi­nat al­tı­na alın­mış­tır. Bu du­rum­da biz Cum­hu­ri­yet Ka­dın­la­rı; hu­ku­ku sa­vu­na­rak, in­kı­lap ya­sa­la­rı­nı ve Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü sa­vu­na­rak yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz.
Ül­ke­mi­ze ge­ti­ril­mek is­te­nen İslam dev­le­ti da­yat­ma­sı­na karşı, kadın yurt­taş kim­li­ği­miz­le mü­ca­de­le­mi­zi so­nu­na kadar sür­dü­re­ce­ğiz. Müf­tü­le­re resmi nikah kıyma yet­ki­si­nin ve­ril­me­si top­lum­da ya­ra­tıl­mak is­te­nen ku­tup­laş­ma­yı daha da ar­tı­ra­cak­tır. Top­lum­sal ya­şam­da ni­ka­hın be­le­di­ye­de veya müf­tü­lük­te kı­yan­lar olmak üzere yeni bir ay­rım­cı­lık çı­ka­cak­tır. Oysa resmi nikah yurt­taş ol­ma­nın, kanun önün­de eşit ol­ma­nın te­mi­na­tı­dır.

CHP’li ka­dın­lar ola­rak mec­lis ko­mis­yo­nun­da geçen ta­sa­rı­nın kabul edi­le­mez ol­du­ğu­nu her yerde hay­kı­ra­ca­ğız. Bu ta­sa­rı­nın mec­lis­ten geç­me­si demek; laik, hukuk dev­le­ti­nin or­ta­dan kalk­ma­sı an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Ül­ke­miz pek çok ba­kım­dan sı­kın­tı­lı bir dönem ge­çi­rir­ken, gün­de­min bu ko­nuy­la meş­gul edil­me­si­ni an­la­mak müm­kün de­ğil­dir. Ül­ke­miz eko­no­mi­si her geçen gün ge­ri­le­mek­te­dir. Hem eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın üs­tü­nü ört­mek, hem de ül­ke­mi­zin dış po­li­ti­ka­sı­nın ya­rat­tı­ğı olum­suz­luk­lar hal­kı­mı­zın gö­zün­den ka­çı­rıl­mak is­ten­mek­te­dir. Ana­ya­sa­ya ay­kı­rı suni gün­dem­ler ya­ra­tıl­mak­ta, us­ta­la­şan ik­ti­dar ve Cum­hur­baş­ka­nı bu ta­sa­rı­yı ya­şa­nan kriz­le­ri ka­pat­mak­ta kul­lan­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’mizin ge­le­ce­ği için; iş­siz­lik so­ru­nu­na, kadın hak­la­rı so­ru­nu­na, tarım, ih­ra­cat vs. gibi so­run­la­ra çözüm bul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Biz komşu ül­ke­ler­le barış içe­ri­sin­de ya­şa­mak is­ti­yo­ruz. Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün de de­di­ği ‘’ Yurt­ta Sulh, ci­han­da Sulh’’ sö­zü­nü bu ül­ke­nin temel ve va­ro­luş fel­se­fe­si ha­li­ne ge­tir­mek ça­ba­sın­da­yız. Bu se­bep­le müf­tü­le­re resmi nikah kıyma yet­ki­si veren yasa ta­sa­rı­sı kabul edi­le­mez. Müf­tü­le­rin gö­re­vi ka­nun­lar­da be­lir­til­miş­tir: Di­ya­net iş­le­ri Baş­kan­lı­ğı’nın yö­ner­ge­si­nin 90. Mad­de­sin­de; İslam dinin iti­kat, iba­det ve ahlak esa­sıy­la il­gi­li iş­le­ri­ni yü­rüt­mek­tir. Müf­tü­le­rin bu gö­rev­le­rin dı­şın­da görev yap­ma­sı uygun de­ğil­dir. Kanun önün­de her­ke­sin eşit sa­yıl­dı­ğı ana­ya­sa­mız­da bu ta­sa­rı ile, si­ya­si ve ki­şi­sel ay­rım­cı­lık oluş­ma­ma­sı müm­kün gö­rül­me­mek­te­dir. Ana­ya­sa­mı­zın 24. mad­de­si bu hükmü içer­mek­te­dir.

Biz CHP’li ka­dın­lar ola­rak so­nu­na kadar Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’e, cum­hu­ri­ye­te, de­mok­ra­si­ye, la­ik­li­ğe ve özgür yurt­taş olma hak­la­rı­mı­za sahip çı­ka­ca­ğız. Bu ta­sa­rı­nın çık­ma­ma­sı için de eli­miz­den gelen gay­re­ti so­nu­na kadar ve­re­ce­ğiz. Kamu oyuna bunu gu­rur­la ilan ede­riz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner24

banner23