13 Ekim 2017 Cuma 11:26
22 Okunma
MÜFTÜLERE VERİLEN RESMİ NİKAHKIYMA YETKİSİNE CHP'DEN TEPKİ!

İlter yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer verdi:
Bu ta­sa­rı şuan iti­ba­riy­le alt ko­mis­yon­lar­dan geç­miş bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti bir hukuk dev­le­ti­dir. Hukuk dev­le­ti olma özel­li­ği­nin de­ğiş­ti­ril­me­si tek­lif dahi edi­le­me­yecek mut­lak bir hü­küm­dür. Ana­ya­sa­mı­zın 174. mad­de­si ge­re­ği dev­le­tin asli gö­re­vi ya­sa­la­rı uy­gu­la­mak ve top­lu­mun çağ­daş uy­gar­lık se­vi­ye­si­ne çı­ka­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı­dır. Ay­rı­ca ana­ya­sa­mı­zın 10. mad­de­sin­de kanun önün­de eşit­lik dü­zen­le­me­si içe­rir. Bu dü­zen­le­me­ye göre; her­kes din, dil, ırk, mez­hep, renk, cin­si­yet, si­ya­si dü­şün­ce, fel­se­fi inanç ay­rı­mı gö­zet­mek­si­zin kanun önün­de eşit­tir.

Müf­tü­le­re ta­nı­nan nikah kıyma yet­ki­si ile; hukuk dev­le­ti olma il­ke­si, in­kı­lap ya­sa­la­rı­nın de­ğiş­ti­ril­me­me­si ve la­ik­li­ği ko­ru­ma il­ke­si ale­nen ihlal edil­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ta­sa­rı­nın ka­bu­lüy­le bir­lik­te ana­ya­sa suçu iş­len­miş ola­cak­tır.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş har­cın­da hukuk var­dır ve ka­dın­la­rın öz­gür­lü­ğü, eşit­li­ği, birey ol­ma­la­rı Cum­hu­ri­yet­le te­mi­nat al­tı­na alın­mış­tır. Bu du­rum­da biz Cum­hu­ri­yet Ka­dın­la­rı; hu­ku­ku sa­vu­na­rak, in­kı­lap ya­sa­la­rı­nı ve Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü sa­vu­na­rak yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz.
Ül­ke­mi­ze ge­ti­ril­mek is­te­nen İslam dev­le­ti da­yat­ma­sı­na karşı, kadın yurt­taş kim­li­ği­miz­le mü­ca­de­le­mi­zi so­nu­na kadar sür­dü­re­ce­ğiz. Müf­tü­le­re resmi nikah kıyma yet­ki­si­nin ve­ril­me­si top­lum­da ya­ra­tıl­mak is­te­nen ku­tup­laş­ma­yı daha da ar­tı­ra­cak­tır. Top­lum­sal ya­şam­da ni­ka­hın be­le­di­ye­de veya müf­tü­lük­te kı­yan­lar olmak üzere yeni bir ay­rım­cı­lık çı­ka­cak­tır. Oysa resmi nikah yurt­taş ol­ma­nın, kanun önün­de eşit ol­ma­nın te­mi­na­tı­dır.

CHP’li ka­dın­lar ola­rak mec­lis ko­mis­yo­nun­da geçen ta­sa­rı­nın kabul edi­le­mez ol­du­ğu­nu her yerde hay­kı­ra­ca­ğız. Bu ta­sa­rı­nın mec­lis­ten geç­me­si demek; laik, hukuk dev­le­ti­nin or­ta­dan kalk­ma­sı an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Ül­ke­miz pek çok ba­kım­dan sı­kın­tı­lı bir dönem ge­çi­rir­ken, gün­de­min bu ko­nuy­la meş­gul edil­me­si­ni an­la­mak müm­kün de­ğil­dir. Ül­ke­miz eko­no­mi­si her geçen gün ge­ri­le­mek­te­dir. Hem eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın üs­tü­nü ört­mek, hem de ül­ke­mi­zin dış po­li­ti­ka­sı­nın ya­rat­tı­ğı olum­suz­luk­lar hal­kı­mı­zın gö­zün­den ka­çı­rıl­mak is­ten­mek­te­dir. Ana­ya­sa­ya ay­kı­rı suni gün­dem­ler ya­ra­tıl­mak­ta, us­ta­la­şan ik­ti­dar ve Cum­hur­baş­ka­nı bu ta­sa­rı­yı ya­şa­nan kriz­le­ri ka­pat­mak­ta kul­lan­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’mizin ge­le­ce­ği için; iş­siz­lik so­ru­nu­na, kadın hak­la­rı so­ru­nu­na, tarım, ih­ra­cat vs. gibi so­run­la­ra çözüm bul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Biz komşu ül­ke­ler­le barış içe­ri­sin­de ya­şa­mak is­ti­yo­ruz. Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün de de­di­ği ‘’ Yurt­ta Sulh, ci­han­da Sulh’’ sö­zü­nü bu ül­ke­nin temel ve va­ro­luş fel­se­fe­si ha­li­ne ge­tir­mek ça­ba­sın­da­yız. Bu se­bep­le müf­tü­le­re resmi nikah kıyma yet­ki­si veren yasa ta­sa­rı­sı kabul edi­le­mez. Müf­tü­le­rin gö­re­vi ka­nun­lar­da be­lir­til­miş­tir: Di­ya­net iş­le­ri Baş­kan­lı­ğı’nın yö­ner­ge­si­nin 90. Mad­de­sin­de; İslam dinin iti­kat, iba­det ve ahlak esa­sıy­la il­gi­li iş­le­ri­ni yü­rüt­mek­tir. Müf­tü­le­rin bu gö­rev­le­rin dı­şın­da görev yap­ma­sı uygun de­ğil­dir. Kanun önün­de her­ke­sin eşit sa­yıl­dı­ğı ana­ya­sa­mız­da bu ta­sa­rı ile, si­ya­si ve ki­şi­sel ay­rım­cı­lık oluş­ma­ma­sı müm­kün gö­rül­me­mek­te­dir. Ana­ya­sa­mı­zın 24. mad­de­si bu hükmü içer­mek­te­dir.

Biz CHP’li ka­dın­lar ola­rak so­nu­na kadar Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’e, cum­hu­ri­ye­te, de­mok­ra­si­ye, la­ik­li­ğe ve özgür yurt­taş olma hak­la­rı­mı­za sahip çı­ka­ca­ğız. Bu ta­sa­rı­nın çık­ma­ma­sı için de eli­miz­den gelen gay­re­ti so­nu­na kadar ve­re­ce­ğiz. Kamu oyuna bunu gu­rur­la ilan ede­riz.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol