13 Ekim 2017 Cuma 11:24
50 Okunma
KUTSO’DA KO­Bİ­GEL DES­TEK­LE­Rİ AN­LA­TIL­DI
Yoğun ka­tı­lı­mın ol­du­ğu top­lan­tı KUTSO Kum­lu­ca Mer­kez Ofi­sin­de ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı­da ka­tı­lım­cı­la­ra KOS­GEB An­tal­ya Mü­dü­rü Kazım Akgün ta­ra­fın­dan KOS­GEB Kobi Ge­li­şim Des­tek Prog­ra­mı “Üre­tim ve İhra­cat­ta Tek­no­lo­ji Se­vi­ye­si Yük­sek, Katma De­ğer­li Ürün­le­rin ve Kobi’lerin Pa­yı­nın Art­tı­rıl­ma­sı” Proje Tek­lif Çağ­rı­sı ile il­gi­li detay bilgi ak­ta­rıl­dı.

Top­lan­tı açı­lı­şın­da söz alan KUTSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Murat Hü­da­ven­di­gar Günay, “Kos­geb An­tal­ya Mü­dür­lü­ğü ve oda­mız Kos­geb Tem­sil­ci­li­ği ta­ra­fın­dan daha önce de Batı An­tal­ya’da çok güzel ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. 2016-2017 yıl­la­rın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Kredi Faiz Des­te­ği böl­ge­miz eko­no­mi­si­nin güç­len­me­si adına çok önem­li bir ça­lış­ma olmuş ve tem­sil­ci­ği­miz ara­cı­lı­ğıy­la yak­la­şık 20 mil­yon lira eko­no­mi­mi­ze ka­zan­dı­rıl­mış­tır. Şimdi ça­lış­ma­sı baş­la­tı­lan “Üre­tim ve İhra­cat­ta Tek­no­lo­ji Se­vi­ye­si Yük­sek, Katma De­ğer­li Ürün­le­rin ve Kobi’lerin Pa­yı­nın Art­tı­rıl­ma­sı” Pro­je­si ile böl­ge­miz­de üre­tim yapan iş adam­la­rı­mı­za ciddi des­tek­ler ve­ri­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı Kos­geb An­tal­ya Mü­dü­rü­müz Sayın Kazım Akgün’e te­şek­kür edi­yo­rum. KUTSO ola­rak bün­ye­miz­de bu­lu­nan KOS­GEB Tem­sil­ci­li­ği­miz ile KOS­GEB des­tek­le­ri­nin üye­le­ri­miz ve bölge es­na­fı­na en etkin şe­kil­de ulaş­ma­sı için ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz” dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol