13 Ekim 2017 Cuma 11:22
160 Okunma
KUMLUCALI ÜRETİCİNİN ALTERNATİFİ AVOKADO
Kum­lu­ca'da por­ta­kal, limon ve nar­dan is­te­di­ği ge­li­ri elde ede­me­yen üre­ti­ci Bilal Bay­ram, avo­ka­do üre­ti­mi­ne yö­nel­di. Kum­lu­ca Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Sü­ley­man Kay­han, üre­ti­ci Bilal Bay­ram'ın avo­ka­do bah­çe­si­ni zi­ya­ret ede­rek, üre­tim hak­kın­da bilgi aldı.

Avo­ka­do üre­ti­ci­si Bilal Bay­ram, "Avo­ka­do­yu dö­nü­me 7x7 metre ara­lı­ğın­da 30 ağaç ola­rak di­ki­yo­ruz. Bah­çe­le­ri­mi­ze de­ği­şik çe­şit­te avo­ka­do mey­ve­si dik­me­miz ge­re­ki­yor. Çünkü bu bit­ki­ler tro­pi­kal bit­ki­ler­dir. Böyle yap­maz­sak çiçek toz­lan­ma­sı ger­çek­leş­mez ve meyve elde ede­me­yiz. Şubat veya mart dö­ne­min­de çiçek açı­yor. Ekim ayı­nın son­la­rın­da veya kasım ayı­nın ilk gün­le­rin­de hasat edi­li­yor. Ay­rı­ca kış­lık çe­şit­le­ri­miz var. Onlar da ocak- şubat ay­la­rın­da hasat edi­li­yor. Avo­ka­do­nun yap­rak­la­rı ana­son ko­ku­lu­dur. Bu yüz­den ya­ba­ni bö­cek­ler avo­ka­do ağaç­la­rı­na zarar ver­mez. Bu yüz­den kim­ya­sal mü­ca­de­le ya­pıl­maz. Doğal ve ka­lın­tı­sız­dır" dedi.

Bir ağaç­ta 250 ile 1000 ara­sın­da meyve ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Bay­ram, "Or­ta­la­ma bir ağaç­ta 500 meyve ol­du­ğu­nu kabul eder­sek, ta­ne­si 4 TL'den bir ağaç­tan 2 bin TL ka­za­nı­yo­rum. Bir dö­nüm­de 30 ağaç var. Su ver­mek­ten başka hiç­bir mas­ra­fı yok. Dö­nüm­den en az 60 bin TL ka­za­nı­yo­rum" diye ko­nuş­tu. Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Sü­ley­man Kay­han da "İlçe­miz­de por­ta­kal, limon ve nar mey­ve­le­ri üre­ti­li­yor­du. Üre­ti­ci­miz bu­ra­da al­ter­na­tif bir meyve üret­miş. Tüm üre­ti­ci­le­ri­mi­ze al­ter­na­tif meyve çe­şi­di ola­rak avo­ka­do tav­si­ye ede­riz" dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol