06 Ekim 2017 Cuma 14:42
24 Okunma
KUM­LU­CA'NIN ZA­BI­TA­LA­RI GÜ­VEN­Lİ VE SAĞ­LIK­LI PAZAR İÇİN ÇA­LI­ŞI­YOR
Za­bı­ta Ekip­le­ri sebze ve meyve satan Pazar Es­na­fın­dan, tez­gah­lar­da mut­la­ka eti­ket bu­lun­du­rul­ma­sı­nı, tek tip önlük (el­bi­se) giy­me­le­ri­ni, te­miz­lik ku­ral­l...a­rı­na ri­ayet et­me­le­ri­ni is­ti­yor.

Kum­lu­ca Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ra­ma­zan Ça­tal­te­pe; “Yaz ta­ti­li bi­tin­ce ilçe nü­fu­su­muz ar­tı­yor. Buna bağlı ola­rak Ka­pa­lı Halk Pa­za­rı­mız­da­ki ha­re­ket­li­lik­te ar­tı­yor. Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si ola­rak hal­kı­mı­zın daha rahat, daha gü­ven­li ve sağ­lık­lı or­tam­lar­da alış­ve­riş yap­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la de­ne­tim­le­ri­mi­zi ara­lık­sız ola­rak ya­pı­yo­ruz. Fiyat is­tik­ra­rı­nı sağ­la­mak için eti­ket kont­ro­lü ya­pı­yo­ruz. Daha di­sip­lin­li olun­ma­sı için pa­zar­cı göm­le­ği is­ti­yo­ruz. Te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uyul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Za­bı­ta Ekip­le­ri­miz Pazar sü­re­si bo­yun­ca es­na­fı­mı­zın ve hal­kı­mı­zın ya­nın­da olu­yor. Böy­le­ce hem tü­ke­ti­ci­nin hem de pa­zar­cı es­na­fı­mı­zın so­run­la­rın­da çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­lu­yor” dedi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol