06 Ekim 2017 Cuma 14:36
21 Okunma
KUM­LU­CA'DA HA­Zİ­NE ARA­Zİ­LE­RİY­LE İLGİLİ TOP­LAN­TI DÜ­ZEN­LEN­Dİ
Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si'ndeki top­lan­tı­ya AK Parti An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Atay Uslu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Çe­tin­ka­ya, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Arif Ya­vu­zer ve arazi sa­hip­le­ri ka­tıl­dı.

Top­lan­tı­da arazi sa­hip­le­ri ha­zi­ne ara­zi­le­ri­ne hangi şart­lar­da sahip ol­duk­la­rı­nı an­lat­tı. Va­tan­daş­lar, en az zarar gö­recek şe­kil­de ara­zi­le­rin ken­di­le­ri­ne ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di.

Mil­let­ve­ki­li Uslu, ya­pı­lan top­lan­tı­nın ara­zi­le­rin va­tan­daş­la­ra ka­zan­dı­rıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nın ilki ol­du­ğu­nu, bun­dan sonra da top­lan­tı ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di.

So­ru­nun çö­zü­mü için ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Uslu, "Bu ko­nu­da yasal dü­zen­le­me­ler ya­pı­lı­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı ta­ra­fın­dan yeni bir yasa tas­la­ğı ha­zır­lan­dı. Bu tas­lak­ta, '20 yıl tarım ara­zi­si ola­rak kul­lan­mak şar­tıy­la ara­zi­nin için­de­ki kul­la­nı­cı­ya sa­tı­lır' iba­re­si var. Bizi kur­ta­ra­cak en önem­li ibare budur. So­nuç­ta kesin ara­zi­le­re sahip olu­ruz diye bir şey yok. Eli­miz­den gel­di­ği kadar mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Ben so­ru­nun çö­zü­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum."dedi.

Çe­tin­ka­ya da so­ru­nun bü­rok­ra­tik yol­lar­la, yasal dü­zen­le­me­ler ya­pı­la­rak çö­zü­le­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol