06 Ekim 2017 Cuma 14:50
24 Okunma
KUM­LU­CA AGD’DEN AŞURE İKRAMI
AGD Kum­lu­ca İlçe Baş­ka­nı Ab­dul­lah Zorlu yap­mış ol­duk­la­rı et­kin­lik­ler hak­kın­da bilgi verdi. AGD ola­rak başta genç­ler olmak üzere tüm in­san­lık için ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nın bil­gi­si­ni veren Zorlu, Eylül ayı iti­ba­riy­le 43. Dönem ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı ve bir yıl­lık sü­reç­te ya­pa­cak­la­rı hak­kın­da ş...un­la­rı söy­le­di.

Okul­lar arası fut­bol tur­nu­va­sı, Si­yer-i Nebi Bilgi Ya­rış­ma­sı, Mekke’nin Fethi prog­ra­mı, Pey­gam­ber’e Sevgi Ge­ce­si, Asrı Sa­adet Soh­bet­le­ri, Kış-Et ve Yaz-Et prog­ram­la­rı ve bunun gibi bir çok prog­ra­mı 43. Dö­nem­de de ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de icra ede­ce­ğiz ve bu bağ­lam­da des­tek­le­rin­den do­la­yı Kum­lu­ca hal­kı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz.

1000 ki­şi­lik bir aşure da­ğı­tı­mı­nı orta ve lise dü­ze­yin­de­ki okul­lar­da ve sa­na­yi es­na­fı­mı­za ikram ettik ve önü­müz­de­ki se­ne­ler­de bu sa­yı­nın daha da ar­ta­ca­ğı­nın müj­de­si­ni ve­ri­yo­ruz.
Biz tüm in­san­lı­ğın sa­ade­ti için mü­ca­de­le veren bir top­lu­lu­ğuz. Kum­lu­ca hal­kı­mız gönül ra­hat­lı­ğıy­la ço­cuk­la­rı­nı bize tes­lim ede­bi­lir­ler. Ama­cı­mız milli ve ma­ne­vi duy­gu­la­ra haiz ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek­tir. El­bir­li­ğiy­le daha güzel gün­ler ve ne­sil­ler biz­le­rin ola­cak in­şal­lah”dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol