18 Ekim 2018 Perşembe 16:04
441 Okunma
Enflasyon İle Mücadeleyi Sahipleniyoruz

Kum­lu­ca ti­ca­ret bor­sa­sı baş­ka­nı fatih dur­daş enf­las­yon ile mü­ca­de­le ile il­gi­li ola­rak basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Baş­kan dur­daş açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di “fiyat is­tik­ra­rı makro eko­no­mi­nin du­ru­mu­nu yan­sı­tan en önem­li gös­ter­ge­ler­den bi­ri­dir.

Tür­ki­ye 2002’den sonra mali ve si­ya­si is­tik­rar­la bir­lik­te fiyat is­tik­ra­rı ko­nu­sun­da da çar­pı­cı bir iyi­leş­me elde etmiş, enf­las­yo­nun tek ha­ne­li se­vi­ye­le­re düş­me­si sağ­lan­mış­tır. 
Son dö­nem­de döviz kur­la­rın­da ya­şa­nan ola­ğan dışı ha­re­ket­le­rin de et­ki­siy­le enf­las­yon oranı ye­ni­den çift ha­ne­ler çık­mış­tır. 
Artan enf­las­yon hem alım gücü düşen va­tan­daş­la­rı­mı­zı, hem de artan girdi ma­li­yet­le­ri ve fa­iz­ler ne­de­niy­le fir­ma­la­rı­mı­zı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. 
Tüm bu sı­kın­tı­la­rı aşmak için, Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve Ba­ka­nı­mız Sayın Berat Al­bay­rak’ın li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan Enf­las­yon­la Mü­ca­de­le Prog­ra­mı­nı son de­re­ce önem­li bu­lu­yor ve des­tek­li­yo­ruz. 
Zira enf­las­yon­la mü­ca­de­le­yi ne tek ba­şı­na kamu, ne de tek ba­şı­na özel sek­tör ya­pa­bi­lir. So­rum­lu­luk ve görev he­pi­mi­zin­dir. 
Enf­las­yon­la mü­ca­de­le aynı za­man­da iş­siz­lik­le, yük­sek fa­iz­le ve artan girdi ma­li­yet­le­riy­le mü­ca­de­le­dir.
Türk özel sek­tö­rü, dev­le­ti­miz­le bir­lik­te top­ye­kûn bir duruş ser­gi­le­ye­rek, elini taşın al­tı­na koy­mak­ta­dır.
Bu çer­çe­ve­de TOBB ve Oda­lar-Bor­sa­lar, her milli ko­nu­da ol­du­ğu gibi bu ko­nu­da da ülke ça­pın­da ortak bir da­ya­nış­ma için­de­dir.
81 il ve 160 il­çe­de Oda­la­rı­mız ve Bor­sa­la­rı­mız Enf­las­yon­la Mü­ca­de­le­yi sa­hip­len­mek­te ve fir­ma­la­rı­mı­zın en geniş şe­kil­de ka­tı­lı­mı için ça­lış­ma baş­lat­mak­ta­dır.
Bu nok­ta­da özel­lik­le vur­gu­la­mak is­te­riz ki, bu mü­ca­de­le­ye top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri ne kadar güçlü des­tek olur­sa, et­ki­si de o kadar büyük olur.
Reel sek­tör­den fi­nans sek­tö­rü­ne, ka­mu­dan va­tan­daş­la­rı­mı­za kadar, tüm Tür­ki­ye ola­rak aynı he­de­fe ke­net­len­me­li­yiz.
He­pi­miz tek yürek ve tek ses olur­sak, enf­las­yon­la mü­ca­de­le­de de ne­ti­ce ala­ca­ğı­mı­za emi­niz.
Hem fir­ma­la­rı­mı­zın hem de mil­le­ti­mi­zin, enf­las­yon­la top­ye­kûn mü­ca­de­le­ye en geniş şe­kil­de ka­tı­la­cak­la­rı­na inan­cı­mız tam­dır. 
Biz de, Kum­lu­ca Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak siz de­ğer­li basın men­sup­la­rı­mız ka­na­lıy­la, tüm Borsa üye­le­ri­mi­zin des­te­ği­ni ve bu kam­pan­ya­ya ka­tı­lım­la­rı­nı rica edi­yor ve bek­li­yo­ruz. 
İna­nı­yo­rum ki, Kum­lu­ca ola­rak ge­re­ken fe­da­kâr­lı­ğı gös­te­rip, ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz için baş­la­tı­lan bu ik­ti­sa­di mü­ca­de­le de en ön cep­he­de yer ala­ca­ğız.
Kamu ve özel sek­tör ara­sın­da­ki bu güçlü ko­or­di­nas­yon ve is­ti­şa­rey­le, için­den geç­ti­ği­miz bu zorlu sü­re­ci de ge­ri­de bı­ra­ka­ca­ğız.” Dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34

banner23