24 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
251 Okunma
EĞİTİMBİRSEN’DEN KUMBEK AÇIKLAMASI

“De­ğer­li Kum­lu­ca­lı­lar, İlçe­miz Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­ce li­se­den mezun olmuş öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik üni­ver­si­te ha­zır­lık kurs­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği KUM­BEK kurs mer­ke­zi­nin tah­li­ye edil­me­si ile il­gi­li ola­rak ka­mu­oyu­nun doğru bil­gi­len­di­ril­me­si adına aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­nın ya­pıl­ma­sı hasıl ol­muş­tur:

Ön­ce­lik­le şu hu­su­sun iyi bi­lin­me­si ge­re­kir. Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı bir ku­rum­dur.
1- Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­ne 30/05/2019 ta­ri­hin­de gön­de­ri­len ve aşa­ğı­da ör­ne­ği bu­lu­nan resmi ya­zı­da, ara­da­ki pro­to­ko­lün tek ta­raf­lı fesih edil­di­ği, bi­na­nın eği­tim dı­şın­da başka bir amaç ile kul­la­nı­la­ca­ğı be­lir­ti­le­rek tah­li­ye­si is­ten­miş ve süre ve­ri­le­rek tah­li­ye za­ma­nı ku­ru­mun uh­de­si­ne bı­ra­kıl­mış­tır.
2- Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü il­gi­li ya­zı­yı bağlı ol­du­ğu İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne bil­dir­miş, KUM­BEK kurs mer­ke­zin­de­ki ders­le­rin 31/05/2019 ta­ri­hin­de bit­ti­ği­ni, yaz dö­ne­mi kurs­la­rı­nın 8 Tem­muz 2019 ta­ri­hin­de yeni ye­rin­de baş­la­tı­la­bil­me­si için bo­şal­tıl­ma­sı­nın uygun ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tir. 
3- İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı­nın bil­gi­si ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da KUM­BEK kurs mer­ke­zin­de bu­lu­nan öğ­ren­ci sı­ra­la­rı, ka­pa­lı bu­lu­nan Hı­zır­kah­ya İlko­ku­lu ders­lik­le­ri­ne ta­şın­mış­tır. 
4- Bu­ra­da­ki mağ­du­ri­yet KUM­BEK Kurs Mer­ke­zin­den 2018-2019 Eği­tim-Öğ­re­tim Yı­lın­da ders gören öğ­ren­ci­ler­de değil, 8 Tem­muz 2019 ta­ri­hin­de yaz kurs­la­rı­na baş­la­ya­cak olan öğ­ren­ci­ler için söz ko­nu­su­dur.
Özet­le, Be­le­di­ye ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da­ki pro­to­ko­lün tek ta­raf­lı fes­he­dil­di­ği gön­de­ri­len ya­zı­da açık­ça be­lir­til­miş, bi­na­nın tah­li­ye­si is­ten­miş­tir. 
Ancak ka­mu­oyu­nun tep­ki­si ile kar­şı­la­şı­lın­ca, ta­di­lat ya­pı­la­ca­ğı­na dair açık­la­ma­lar ya­pı­la­rak tah­li­ye sü­re­ci po­le­mik ko­nu­su ol­muş­tur. Oy­sa­ki gön­de­ri­len ya­zı­da amaç ve istek bariz ola­rak ifade edil­miş ol­ma­sı­na rağ­men, dev­le­tin bir ku­ru­mu ken­di­si­ne teb­liğ edi­len ya­zı­nın ge­re­ği­ni yap­tı­ğı için si­ya­si mal­ze­me ko­nu­su ya­pıl­mak is­ten­mek­te­dir. 
Ha­ta­nın dü­zel­til­me­si mev­cut bi­na­nın Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi­ne tah­si­si ile müm­kün ola­cak­tır. Böy­le­ce öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti gi­de­ril­miş ve Kum­lu­ca ka­zan­mış ola­cak­tır. Eği­tim si­ya­si mal­ze­me ya­pı­la­cak alan de­ğil­dir ve Halk Eği­tim Mer­ke­zi Kum­lu­ca’nın tüm ma­hal­le­le­rin­de hiz­met verme yet­ki­si­ne sahip ve hiz­met veren bir dev­let ku­ru­mu­dur. 
Her­ke­si duy­duk­la­rı her­han­gi bir ha­be­rin doğ­ru­lu­ğu­nu araş­tır­dık­tan sonra görüş be­lirt­me­ye davet edi­yo­ruz.
So­rum­lu­luk ma­ka­mın­da olan in­san­la­rın iki dü­şü­nüp bir ko­nuş­ma­sı; is­ti­şa­re ile karar al­ma­sı, yan­lış bir ka­ra­ra imza atıl­mış­sa, ha­ta­dan dön­me­nin er­dem­li­lik ol­du­ğu bi­lin­ciy­le ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34

banner23