banner31
banner32
22 Haziran 2018 Cuma 17:39
70 Okunma
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu Seçim Sadece Türkiye için Değil, Evladı Fatiha’nlar içinde çok önemli”

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu seçim ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de Kum­lu­ca’ya geldi. He­li­kop­ter­le gelen Bakan Ça­vu­şoğ­lu’nu Kum­lu­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Arif Ya­vu­zer ve par­ti­ler kar­şı­la­dı. Ça­vu­şoğ­lu’na AK Parti İl Baş­ka­nı Ethem Taş eşlik etti. 
Bakan Ça­vu­şoğ­lu’nu Kum­lu­ca Mer­kez Ma­hal­le­si Ka­vak­lı Kuyu Cad­de­si’ndeki Seçim Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi’nde bek­le­yen ka­la­ba­lık coş­kuy­la kar­şı­la­dı. 


Kum­lu­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Göven, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da oku­du­ğu bir ma­ka­le­nin et­ki­sin­de kal­dı­ğı­nı ifade ede­rek “Bu ma­ka­le­de, Ka­ra­dağ’a giden bir tu­rist Türk ka­fi­le­si­ne, Ka­ra­dağ­lı­lar, ‘Bu­ra­da gez­me­ye utan­mı­yor mu­su­nuz? Ül­ke­niz­de çok önem­li bir seçim var. Tay­yip Er­do­ğan’ı yal­nız bı­rak­ma­yın. Bu se­çi­mi ka­za­nın’ de­dik­le­ri­ni an­lat­tı. Her zaman ça­lı­şan Dev­let Bah­çe­li li­der­li­ğin­de, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de dev­le­tin ve mil­le­tin be­ka­sı için bir it­ti­fak kur­duk. Bu it­ti­fak bir se­çim­lik değil, Tür­ki­ye’yi he­def­le­ri­ne ulaş­tı­ra­na kadar it­ti­fa­kı­mız devam edecek” dedi. 


Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Tür­ki­ye’nin gel­di­ği nok­ta­ya de­ği­ne­rek “36 mil­yar do­lar­dan 170 mil­ya­ra çık­tık, diye övü­ne­me­yiz. Bu da güzel bir ba­şa­rı­dır. Ama yet­mez. Türk mil­le­ti­ne Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ne ya­kış­maz. Daha faz­la­sı­nı hak edi­yo­ruz. O yüz­den bu seçim çok önem­li” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. 


Bakan Ça­vu­şoğ­lu, “Ben size so­ru­yo­rum. Biz ol­ma­sak Kudüs da­va­sı­nı sa­vu­na­cak başka bir ülke gö­re­bi­li­yor umu­su­nuz?” so­ru­su­nu so­ra­rak söz­le­ri­ne şöyle devam etti: 
“Çoğu kor­kup ka­çı­yor. Şu ek­ran­da da gör­dü­ğü­nüz, ko­nuş­ma yap­tı­ğım genel ku­rul­da New York'a ben var­dı­ğım zaman büyük Müs­lü­man ül­ke­le­rin bü­yü­kel­çi­le­ri Ame­ri­ka’nın bas­kı­sın­dan do­la­yı New York'tan kaçıp git­miş­ler­di. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Er­do­ğan’ın ta­li­ma­tı ile Fi­lis­tin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­nı da ya­nı­ma almış git­miş­tim. İslam İşbir­li­ği Teş­ki­la­tı­na üye 57 ülke var. Ben­den başka Müs­lü­man Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı yoktu. Biz dik dur­ma­sak başka kim durur. O yüz­den biz dünya maz­lum­la­rı­nın ve üm­me­tin de umu­du­yuz.” 


Bakan Ça­vu­şoğ­lu, bu se­çi­mim sa­de­ce Tür­ki­ye için değil, ev­la­dı Fa­ti­ha’nlar için­de çok önem­li bir seçim ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek “Çünkü orada kar­deş­le­ri­miz, yurt dı­şın­da­ki soy­daş­la­rı­mız, yurt dı­şın­da­ki ak­ra­ba top­lu­luk­la­rı­mız yüz yıl­dır böyle bir Tür­ki­ye’yi bek­li­yor­du. Tek­rar Tür­ki­ye gel­sin bizi bul­sun diye umut edi­yor­lar­dı. Bir prog­ram için Sa­ray­bos­na’ya git­ti­ği­miz­de, ca­mi­ye na­ma­za ge­le­ce­ği­mi­zi cami imamı duy­muş, bizi iki saat bek­le­miş. Dedim ki hocam seni iki saat bek­let­mi­şiz. Ne dedi bi­li­yor­muş­su­nuz. Sayın Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, ‘Biz Türk­ler ge­lecek diye 100 sene bek­le­dik. Ben iki saat bek­le­mi­şim çok mu?’ dedi. Bu­gün­kü güçlü Tür­ki­ye olsa Sreb­re­nit­sa ve Azer­bay­can’ın top­rak­la­rı­nın işgal edil­me­si­ne izin ve­ri­ri­mey­dik?” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. 


Bakan Ça­vu­şoğ­lu, söz­le­ri­ne 1946 yı­lın­da Azer­bay­can’dan ka­ça­rak Tür­ki­ye’ye sı­ğı­nan 146 Azer­bay­can Tür­kü­nün Sta­lin’e geri ve­ril­me­si so­nu­cun­da kur­şun­la­na­rak öl­dü­rül­me­si­ni ha­tır­la­ta­rak şun­la­rı kay­det­ti: 
“Bizi siz öl­dü­rün, o za­lim­le­re tes­lim et­me­yin, de­me­si­ne rağ­men 1946’da Bo­ral­tan Köp­rü­sü’nün üze­rin­den bize sı­ğı­nan Azer­bay­can­lı as­ker­le­ri Sov­yet­ler'e tes­lim et­ti­ler. İşte bun­la­rın zih­ni­ye­ti bu. Şimdi ne diyor: Su­ri­ye’nin kap­sı­nı ka­pa­tı­rım, diyor. Hep­si­ne ‘git öl’ derim diyor. Bun­lar­da vic­dan yok. İnsani ve vic­da­ni duy­gu­la­ra sahip ol­ma­yan­la­ra bu ülke tes­lim edi­lir mi?”

Son Güncelleme: 29.12.2018 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner24

banner23