13 Ekim 2017 Cuma 11:35
342 Okunma
ÇETİNKAYA’DAN İLÇE TA­RI­MI­NA YÖN VE­RECEK PROJE!
YA­PI­LA­CAK TESİSLER BÖLGE TA­RI­MI­NA YENİ BİR DÖ­NÜ­ŞÜM HAM­LESİ YA­ŞA­TA­CAK.
Kum­lu­ca’nın Ma­vi­kent Ma­hal­le­si Ça­nak­çı Mev­ki­in­de ya­pı­la­cak olan Tarım ve Hay­van Ürün­le­ri Te­sis­le­ri bölge ta­rı­mı­nın ge­le­ce­ği­ne yön ve­recek. Bu te­sis­le­rin ya­pı­mı ile böl­ge­den ya­pı­la­cak ih­ra­ca­ta katkı sağ­la­mak kay­dıy­la pa­zar­la­ma­da­ki so­run­la­rın da önü açıl­mış ola­cak.

Bu karar hak­kın­da açık­la­ma yapan Kum­lu­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Çe­tin­ka­ya; “İlçe­miz, tarım ürün­le­ri­nin ye­tiş­ti­ril­me­si ve pa­zar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ül­ke­mi­zin öncü üre­tim mer­kez­le­rin­den­dir. Her geçen gün artan gü­ven­li gıda ih­ti­ya­cı tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de yeni üre­tim ve pa­zar­la­ma mer­kez­le­ri or­ta­ya çık­mış­tır. Be­le­di­ye yö­ne­ti­mi ola­rak yıl­lar­dır ilçe ta­rı­mı­nın önünü aç­ma­ya ve ilçe ta­rı­mı­nın viz­yo­nu­nu ge­liş­tir­me­ye, il­çe­mi­ze ve il­çe­miz­de tarım sek­tö­rün­de ça­lı­şan va­tan­daş­la­rı­mı­za yeni fır­sat­lar sun­ma­ya gay­ret gös­ter­mek­te­yiz.

Ma­vi­kent Ma­hal­le­sin­de ku­ru­la­cak yeni te­sis­ler önem­li bir yere sahip ol­du­ğu­muz tarım sek­tö­rün­de il­çe­mi­ze yeni bir sıç­ra­ma, dünya pa­zar­la­rıy­la re­ka­bet yo­lun­da bize yeni ka­pı­lar aça­cak­tır. 2000’li yıl­la­rın ba­şın­da Kum­lu­ca Top­tan­cı Hal Komp­lek­si ve Pa­ket­le­me te­sis­le­ri pro­je­le­ri­miz, bugün örtü altı tur­fan­da sebze üre­ti­mi ko­nu­sun­da­ki öncü ko­nu­mu­mu­zun temel taş­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Bugün Ma­vi­kent Ma­hal­le­miz de ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz bu proje önü­müz­de­ki yıl­lar­da bu ko­nu­mu­mu­zu ko­ru­ma­mız­da ve daha yük­sek üre­tim ve pa­zar­la­ma po­tan­si­ye­li­mi­ze çık­ma­mı­za temel oluş­tu­ra­cak­tır. Ya­pı­la­cak olan te­sis­ler şim­di­den ya­tı­rım­cı ar­ka­daş­la­ra ha­yır­lı olsun “dedi.

Ma­vi­kent Ma­hal­le­si Ça­nak­çı Mev­ki­in­de Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si’ne ait olan ve imar pla­nın­da ‘’Tarım ve Hay­van­cı­lık Tesis Alanı’’ ola­rak geçen 15 adet par­sel­le­rin Be­le­di­ye En­cü­me­ni­nin al­dı­ğı karar so­nu­cun­da ihale yo­luy­la gi­ri­şim­ci­le­re sa­tıl­ma ka­ra­rı alın­dı.

Ma­vi­kent Ma­hal­le­si Ça­nak­çı Mev­ki­in­de Te­sis­le­rin Ku­ru­la­ca­ğı 501 ada 4 – 5 – 6 nu­ma­ra­lı par­sel­ler 18 Ekim 2017 ta­ri­hin­de sa­tı­şı ya­pıl­mak üzere iha­le­ye çı­ka­cak.
İhale için Fi­ni­ke’nin ta­nın­mış Tüc­car­la­rın­dan Faruk Çe­tin­ka­ya, ihale in­ce­le­me­si için Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti. İhale şart­la­rı hak­kın­da bilgi aldı.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol