06 Ekim 2017 Cuma 14:37
13 Okunma
ÇETİNKAYA’DAN GENÇLERE MALZEME VE SAHA DESTEĞİ

Kum­lu­ca Müf­tü­lü­ğü Genç­lik Ko­or­di­na­tör­lü­ğü'nün or­ga­ni­ze et­ti­ği ca­mi­ler arası spor­tif et­kin­lik­ler­de kul­la­nıl­mak üzere Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­...dan mal­ze­me ve salon des­te­ği ve­ril­di. Cami imam­la­rı kont­ro­lün­de spor ya­pa­cak genç­ler Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si'ne ait spor sa­lo­nun­da ve çim sa­ha­lar­da et­kin­lik ya­pa­bi­lecek.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Çe­tin­ka­ya, Kum­lu­ca Müf­tü­lü­ğü Genç­lik Ko­or­di­na­tö­rü Bay­ram Tekin'e fut­bol ve bas­ket top­la­rı­nı tes­lim etti. Baş­kan Çe­tin­ka­ya, "Bay­ram Tekin ho­ca­mı­zı kut­lu­yo­rum. İlçe­miz­de­ki ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri bir arada top­lu­yor. Za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan uzak tut­mak kay­dıy­la spor yap­tı­rı­yor. De­ği­şik kül­tü­rel et­kin­lik­le­re ka­tıl­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor. Biz de ho­ca­mı­za kat­kı­da bu­lun­mak için fut­bol ve bas­ket­bol topu he­di­ye edi­yo­ruz. Ay­rı­ca spor sa­lo­nu­mu­zu ve çim sa­ha­la­rı­mı­zı kul­lan­dır­ma­yı ta­ah­hüt edi­yo­ruz" dedi.

Kum­lu­ca Müf­tü­lü­ğü Genç­lik Ko­or­di­na­tö­rü Bay­ram Tekin de "Tek he­de­fi­miz ço­cuk­la­rı­mı­zı, genç­le­ri­mi­zi za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan uzak tu­ta­bil­mek. Genç­le­ri­mi­ze bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nı aşı­la­mak is­ti­yo­ruz. Buna bağlı ola­rak ço­cuk­la­rı­mı­zı ve genç­le­ri­mi­zi spor­da bu­luş­tu­ru­yo­ruz. Ay­rı­ca belli gün­ler­de çay saati, çorba ik­ra­mı saati gibi et­kin­lik­ler de ya­pı­yo­ruz. Kat­kı­la­rın­dan do­la­yı başta Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Hü­sa­met­tin Çe­tin­ka­ya olmak üzere Kum­lu­ca Be­le­di­ye­si'ne te­şek­kür edi­yo­rum" diye ko­nuş­tu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol