06 Ekim 2017 Cuma 14:52
11 Okunma
AMA­TÖR SPOR HAF­TA­SI 9 EKİM­DE BAŞ­LI­YOR
Kum­lu­ca Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor Mü­dü­rü Erol Koca, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Kon­fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan 9-15 Ekim 2017 ta­rih­le­ri ara­sın­da her yı...l ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen Ama­tör Spor Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri 81 ilde baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Erol Koca; “Ama­tör spo­run ru­hu­nu ya­şa­mak ve ya­şat­mak için her sezon ön­ce­si ya­pı­lan “Ama­tör Spor Haf­ta­sı” kut­la­ma­la­rı, Kum­lu­ca Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de hafta bo­yun­ca ya­pı­la­cak spor­tif et­kin­lik­ler­le ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
9 Ekim 2017 Pa­zar­te­si Günü açı­lış ya­pa­ca­ğız.
Ama­tör Spor Haf­ta­sı kap­sa­mın­da Bas­ket­bol, Güreş ve vo­ley­bol branş­la­rın­da tur­nu­va­lar ger­çek­leş­ti­ri­lecek” dedi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol