Son yıl­lar­da ya­şa­nan Kü­re­sel ısın­ma be­ra­be­rin­de iklim de­ği­şik­li­ği­ni ge­tir­di. Böl­ge­miz­de hiç ol­ma­dı­ğı kadar hor­tum fe­la­ket­le­ri ya­şa­nı­yor.

Son iki gün­dür böl­ge­miz­de ya­şa­nan hor­tum fe­la­ke­ti 3 can aldı. Ya­ra­lı­la­rı­mız var. Çift­çi­nin büyük za­ra­rı var. Çift­çi­nin hali içler acısı. Ev­ler­de, araç­lar­da büyük za­rar­lar var. Allah’tan ge­le­ne tabi ki isyan et­me­ye­ce­ğiz. Fakat bu ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için hü­kü­me­tin böl­ge­yi afet böl­ge­si ilan ede­rek, ge­rek­li des­te­ğin ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ina­nı­yo­rum.

Tarım ve Orman Ba­ka­nı Dr. Bekir Pak­de­mir­li ve An­tal­ya Mil­let­ve­kil­le­ri anın­da çift­çi­yi zi­ya­ret ede­rek, geç­miş olsun di­lek­le­rin­de bu­lun­du­lar. Bakan Pak­de­mir­li, ge­re­ken yar­dım­la­rın ya­pı­la­ca­ğı sö­zü­nü verdi. 
Çift­çi­nin her fe­la­ket­te ol­du­ğu gibi si­ya­set­çi­le­rin şo­vu­na ih­ti­ya­cı yok. Ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı­na ih­ti­ya­cı var.

Çift­çi­ler Son bir haf­ta­dır yoğun ya­ğı­şın ar­dın­dan Per­şem­be günü hor­tum fe­la­ke­ti ya­şa­dı. Ar­dın­dan iki gün sonra Bir hor­tum fe­la­ke­ti daha... Çift­çi bütün bir yılın eme­ği­nin boşa git­me­si­ne mi, umut­la­rı­nın boşa git­ti­ği­ne mi yan­sın...

Bir sera kolay ku­rul­mu­yor. Bir dönüm se­ra­nın ku­ru­lum ma­li­ye­ti yak­la­şık 70 bin TL’yi bu­lu­yor. Sezon ba­şın­da di­ki­len fi­de­ler, ilaç ma­li­yet­le­ri de ca­ba­sı. Birde sebze hemen para et­me­ye baş­la­sın hemen te­le­viz­yon­lar­da çar­şaf çar­şaf do­ma­tes­te hor­mon var, ilaç ka­lın­tı­sı var ha­ber­le­ri. Bir tane bile sera do­laş­ma­mış sözde uzman gö­rüş­le­ri; hor­mon var. Sözde uz­man­lar; ilk önce gelip çift­çi­nin bir ça­yı­nı içe­cek­sin, se­ra­la­rın içe­ri­si­ne gi­re­cek­sin, ürün nasıl, hangi şart­lar­da ye­tiş­ti­ri­li­yor diye ba­ka­cak­sın ondan sonra yorum ya­pa­cak­sın. Çift­çi­lik Üni­ver­si­te­de öğ­re­ti­len değil, sa­ha­da öğ­re­ni­len bir emek­tir. Arı ile döl­le­me, bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le, ya­rar­lı, za­rar­lı bö­cek­ler ne diye öğ­re­ne­cek­sin ondan sonra yorum ya­pa­cak­sın. Şimdi gelde çift­çi­nin ha­li­ne bir bak, çok mu para ka­za­nı­yor­lar, az mı ka­za­nı­yor­lar. Biz böyle ya­par­sak Av­ru­pa­lı bizim niye ürün­le­ri­mi­zi alsın ki. Kendi aya­ğı­mı­za kur­şun sık­mak­tan başka bir­şey yap­mı­yo­ruz.

Tam sezon iyi gi­der­ken çift­çi bir­kaç yıl­dır ilk defa para ka­za­na­cak der­ken bu afat ba­şı­mı­za geldi.

Ta­rı­mın Baş­ken­ti Kum­lu­ca, Fi­ni­ke ağır yara aldı. Girdi ma­li­yet­le­ri yüzde 200 arttı. Çift­çi­nin ya­ra­la­rı sa­rıl­maz­sa çok büyük bir eko­no­mik kriz ka­pı­da. Bu şe­kil­de gi­der­se de bölge in­sa­nı üre­tim yap­mak­tan vaz­ge­çecek. Bir sezon bo­yun­ca yağ­mur, çamur, fır­tı­na, don de­me­den sa­bah­la­ra kadar nöbet tutan alın te­riy­le rız­kı­nı he­la­lin­den ka­za­nan çift­çi­ye borç­lu­yuz. Bu ya­ra­la­rın mut­lak ve mut­lak sa­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
TARSİM Si­gor­ta­sı­nın kap­sa­mı ge­niş­le­til­me­li­dir. Si­gor­ta ma­li­yet­le­ri dü­şü­rül­me­li, hiç­bir şart gö­ze­til­me­den çift­çi­nin se­ra­sı, tar­la­sı, bah­çe­si si­gor­ta kap­sa­mı­na alın­ma­lı­dır. Dev­let bu­gün­ler için var. Va­tan­daş dev­le­tin var­lı­ğı­nı gös­ter­me­li­dir. Bu ya­pı­lan yar­dım­lar­da seçim mal­ze­me­si ya­pıl­ma­ma­lı­dır.

An­tal­ya Mil­let­ve­kil­le­rin­den çift­çi şov değil, yar­dım bek­li­yor. Böl­ge­miz ke­sin­lik­le ve ke­sin­lik­le doğal afet böl­ge­si ilan edil­me­li­dir. Yoksa va­tan­daş­ta san­dık­ta bunun he­sa­bı­nı sorar.

Söz­le­ri­me son ve­rir­ken Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün şu sö­zü­nü siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum: “Eğer mil­le­ti­mi­zin ço­ğun­lu­ğu çift­çi ol­ma­say­dı, biz bugün dünya yü­zün­de bu­lun­ma­ya­cak­tık. Çift­çi ve çoban, bu mil­let için un­sur-u as­li­dir.”

Bina önün­de bu­lun­du­ğu sı­ra­da çıkan hor­tum ne­de­niy­le por­ta­kal bah­çe­si­ne sav­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Fi­ni­ke ASAT gö­rev­li­si 40 ya­şın­da­ki Bay­ram Demir kar­de­şi­me, Vi­ran­şe­hir'de 8. sınıf öğ­ren­ci­si olan ve Şan­lı­ur­fa’dan mev­sim­lik tarım iş­çi­si ola­rak ça­lış­mak üzere Kum­lu­ca'da aile­siy­le bir­lik­te por­ta­kal top­la­ma işin­de ça­lış­tı­ğı sı­ra­da hor­tu­mun uçur­du­ğu sacın ba­şı­na isa­bet et­me­si so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den 13 ya­şın­da­ki Be­ri­van Ka­ra­ke­çi­li’ye ve Kemer’de hor­tu­mun de­re­ye fır­lat­tı­ğı ara­cın içe­ri­sin­de sele ka­pı­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den 20 ya­şın­da­ki Kıb­rıs Doğu Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si Kader Buse Acar'a Allah’tan rah­met, ya­kın­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Me­kan­la­rı cen­net olsun.

Çift­çi­le­ri­mi­zin ya­ra­la­rı­nın sa­rıl­ma­sı di­le­ğiy­le...
Kalın sağlıcakla...

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34

banner23