27 Kasım 2018 Salı 09:22
63 Okunma
AN­TAL­YA’NIN HİZ­MET­K­RI­NA COŞ­KU­LU KAR­ŞI­LA­MA

An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'na ye­ni­den aday gös­te­ri­len Men­de­res Türel, An­tal­ya Ha­va­li­ma­nı'nda coş­ku­lu bir ka­la­ba­lık ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. “Baş­kan Türel” slo­gan­la­rı ile kar­şı­la­nan Türel, “İlk günkü he­ye­can­la An­tal­ya ve An­tal­ya­lı­lar için ye­ni­den “Bis­mil­lah” di­yo­ruz. An­tal­ya’da bit­me­yen sen­fo­ni­yi bir­lik­te ya­za­ca­ğız” dedi. 
İstan­bul Haliç Kong­re Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen AK Parti Aday Ta­nı­tım Top­lan­tı­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 2019 Yerel Se­çim­le­rin­de ye­ni­den An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı ola­rak açık­la­nan Men­de­res Türel An­tal­ya dö­nü­şün­de ha­va­li­ma­nın­da coş­ku­lu bir ka­la­ba­lık ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Baş­kan Türel’in VIP sa­lo­nun­dan kür­sü­ye gel­me­si sa­at­ler aldı, adeta insan seli ara­sın­da kür­sü­ye güç­lük­le çıktı
Coş­ku­lu ka­la­ba­lı­ğı se­lam­la­dı
Baş­kan Türel; eşi Ebru Türel, ço­cuk­la­rı, AK Parti An­tal­ya Mil­let­ve­kil­le­ri Mus­ta­fa Köse, Sena Nur Çelik, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbra­him Aydın, AK Parti MKYK üyesi Gök­çen Öz­do­ğan Enç, Ak Par­ti­li Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, AK Parti İl Baş­ka­nı İbra­him Ethem Taş, Ak Parti Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Tülay Beş­ko­nak ve AK Parti İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Ali Bay­ram Doğan ile bir­lik­te ken­di­si­ni kar­şı­la­ma­ya gelen coş­ku­lu ka­la­ba­lı­ğı se­lam­la­dı. 
Des­tek ve­ren­le­re te­şek­kür etti
Ko­nuş­ma­sı­na, “İstan­bul’dan Sayın cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın se­lam­la­rı­nı ve yeni bir hiz­met ya­rı­şı için görev ema­ne­ti­ni ge­tir­dim” söz­le­ri ile baş­la­yan Baş­kan Türel, “Hep bir­lik­te çok ça­lış­tık, çok hiz­met yap­tık, siz­ler hem ça­lış­tı­nız hem des­tek ol­du­nuz. An­tal­ya halkı tak­dir etti, siz­ler ve parti teş­ki­la­tı­mız te­vec­cüh gös­ter­di ve bu şe­ref­li gö­re­vi bir kere daha bana tevdi et­ti­niz” di­ye­rek ken­di­si­ne des­tek ve­ren­le­re te­şek­kür etti.
“Ha­ya­tı­mız, ha­yal­le­ri­miz An­tal­ya’dır”
35 yıl­dan bu yana An­tal­ya’ya hiz­met et­me­nin onu­ru­nu ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Türel, “Ben bu he­ye­ca­nı ilk defa 2004 se­çi­min­de ya­şa­dım. O zaman Oda baş­kan­lı­ğın­dan is­ti­fa edip, aday ol­muş­tum. Aday­lık açık­la­mam­da ‘Benim için önem­li olan makam veya mevki değil, so­rum­lu­luk­tan kaç­ma­dı­ğı­mı tarih önün­de An­tal­ya ka­mu­oyu­na gös­ter­mek­tir.’ de­miş­tim. Bizim mem­le­ket sev­da­mız öyle içi boş söz­ler­den iba­ret de­ğil­dir. Bizim ha­ya­tı­mız An­tal­ya’dır, ha­yal­le­ri­miz An­tal­ya’dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
“5 yılda büyük hiz­met­ler yap­tık”
İlk gün­den iti­ba­ren gece gün­düz ça­lış­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Baş­kan Türel 2014’te aday ol­du­ğun­da, ‘Hep be­ra­ber çok daha güzel hiz­met­ler ve­re­ce­ğiz, artık An­tal­ya ekibi ola­rak çok tec­rü­be­li, çok güç­lü­yüz” de­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, beş se­ne­de büyük hiz­met­ler yap­tık­la­rı­na dik­kat çekti. Baş­kan Türel, beş yılda ilk defa 19 il­çe­ye ve köy­le­re hiz­met gö­tür­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Be­le­di­ye köy­le­re hiz­met gö­tü­re­mez di­yor­lar­dı, biz köy­le­ri­mi­ze hiz­met­te re­kor­lar kır­dık. Üs­te­lik bun­la­rı 15 Tem­muz gibi hain darbe gi­ri­şim­le­ri­ne rağ­men ger­çek­leş­tir­dik” dedi. 
“Her za­man­kin­den daha güç­lü­yüz”
Türel, ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da şun­la­rı söy­le­di; “Bugün 2014’ten bile daha güç­lü­yüz. Siz­ler­le, Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la, yeni Baş­kan­lık Sis­te­mi ile Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­mız­la, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı­mız ve tüm ba­kan­la­rı­mız­la, 2 MKYK üyesi ve­ki­li­miz ve tüm ve­kil­le­ri­miz­le daha güç­lü­yüz. 2004’te görev aldık ve An­tal­ya’nın alt­ya­pı­sı­nı ge­liş­tir­dik. Her zaman An­tal­ya ka­za­na­cak­sa ben kay­bet­me­ye ra­zı­yım dedim ama biz gö­re­vi bı­rak­tı­ğı­mız­da asıl kay­be­den An­tal­ya oldu. Bu beş yılda ka­yıp­la­rı te­la­fi et­me­ye ça­lış­tık. Siz des­tek ol­du­nuz, An­tal­ya halkı des­tek oldu, Allah yar­dım etti ve bu sa­ye­de bu­gü­ne kadar ver­di­ği­miz her sözü ye­ri­ne ge­tir­dik. Ça­lış­kan, sö­zü­nü ye­ri­ne ge­ti­ren, dü­rüst, An­tal­ya’nın hak­kı­nı ko­ru­yan, An­tal­ya’yı bü­yü­ten ve güç­len­di­ren bir hiz­me­ti or­ta­ya koy­duk. İşte bu se­bep­le her za­man­kin­den daha güç­lü­yüz, tec­rü­be­li­yiz.”
“İlk günkü aşk ve he­ye­can­la ça­lı­şa­ca­ğız”
İlk günkü aşk ve he­ye­can­la, ilk günkü azim ve inanç­la, daha tec­rü­be­li, daha bil­gi­li, daha güçlü bir ekip ola­rak ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­yen Türel, “Bizim bu be­ra­ber­li­ği­miz An­tal­ya için ta­ri­hi bir fır­sat­tır. Şu beş se­ne­de Ga­zi­pa­şa’dan Kaş’a, El­ma­lı’dan Gün­doğ­muş’a kadar her yere ya­tı­rım ve hiz­met yağ­mu­ru gö­tür­dük. Baş­ka­la­rı­nın hayal ede­me­di­ği iş­le­ri biz ba­şar­dık. Allah’a ham­dol­sun, bizim artık makam ve mevki me­se­le­miz kal­ma­mış­tır, bun­dan sonra tek der­di­miz An­tal­ya ta­ri­hi­ne adı­mı­zı şe­ref­le yaz­dır­mak, ço­cuk­la­rı­mı­za şe­ref­li bir miras bı­rak­mak­tır. Hep bir­lik­te An­tal­ya ta­ri­hi­ne altın harf­ler­le ge­çecek bir yük­se­liş dö­ne­mi­ne imza ata­ca­ğız diye ko­nuş­tu.
“Her­ke­si ku­cak­la­ya­ca­ğız”
Ko­nuş­ma­sı sık sık slo­gan­lar­la ke­si­len Baş­kan Türel, Milli bir­lik ve be­ra­ber­li­ği ko­ru­mak ve kuv­vet­len­dir­me­nin en önem­li he­def­le­rin­den biri ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Baş­kan Türel, “Bizi böl­me­ye, za­yıf­lat­ma­ya ça­lı­şan­la­ra karşı her zaman el ele omuz omuza ola­ca­ğız. An­tal­ya ola­rak bir ve be­ra­ber ola­ca­ğız, her­ke­si ku­cak­la­ya­cak, her­kes say­gı­lı ola­ca­ğız. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu­gü­ne kadar hiz­met­te ayrım yap­ma­mış, bütün An­tal­ya’yı ku­cak­la­mış­tır” dedi. 
“Ka­za­nan hep An­tal­ya olsun”
2004’te ilk yola çık­tı­ğı gün­den çok daha fazla he­ye­can­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Türel, “Der­di­miz hep An­tal­ya olmuş, hep An­tal­ya­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin dert­le­riy­le dert­len­mi­şiz­dir. O yüz­den ilk günkü he­ye­can­la An­tal­ya ve An­tal­ya­lı­lar için ye­ni­den “Bis­mil­lah” di­yo­ruz. O yüz­den bizim için aşk 7 harf­tir o da An­tal­ya’dır di­yo­ruz. O yüz­den yine An­tal­ya’da bit­me­yen sen­fo­ni­yi bir­lik­te ya­za­ca­ğız di­yo­ruz. O yüz­den biz kay­bet­ti­ği­miz­de kay­be­den An­tal­ya olu­yor dü­şün­ce­si­ni ak­lı­mı­za bile ge­tir­mi­yo­ruz. O yüz­den ka­za­nan hep An­tal­ya olsun diye dua edi­yor gece gün­düz ça­lı­şı­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
An­tal­ya’nın hiz­met­kâ­rı ol­ma­ya söz verdi
Baş­kan Türel, doğup bü­yü­dü­ğü şehir olan An­tal­ya için çok ça­lı­şa­ca­ğı­nı ve An­tal­ya’nın hiz­met­kâ­rı ola­ca­ğı­na söz verdi. Türel, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan AK Parti An­tal­ya mil­let­ve­kil­le­ri, İl Baş­ka­nı İbra­him Ethem Taş, eşi Ebru Türel ve ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te alan­da­ki­le­ri se­lam­la­ya­rak, kır­mı­zı ka­ran­fil da­ğıt­tı.

Son Güncelleme: 29.12.2018 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34

banner23